Zelené střechy

Pro koho je podpora určena

  • žadatel žádá o tuto podporu výhradně s žádostí v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2, A.3 nebo B.0, B.1., B.2, B.3.
  • podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní
  • intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě

Podmínky poskytnutí podpory

  • minimální tloušťka zelené střechy musí být alespoň 80 mm
  • vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy
  • vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy
  • vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy
  • zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – vegetační souvrství zelených střech

Výše podpory

  • fixní dotace ve výši 800 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy

Kontaktujte nás

Telefon nebo e-mail je povinný údaj. Prosím vyplňte alespoň jeden z nich.

Adam Bialek

Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek - Místek

(+420) 603 778 742